Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Riadiaci spoločníci

JUDr. Miroslav Duračinský

E-mail: miroslav.duracinsky@ssr.sk

JUDr. Miroslav Duračinský je zakladajúcim partnerom spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.. Od roku 2008, kedy založil spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., participoval na najväčších konkurzných a reštrukturalizačných konaniach v doterajších dejinách Slovenskej republiky. Spomedzi mnohých vystupuje do popredia konkurz na spoločnosť Novácke chemické závody, a.s. ako najväčšie konkurzné konanie v celej histórii Slovenska, v rámci ktorého bol podnik úpadcu v celom rozsahu prevádzkovaný a došlo k uskutočneniu medzinárodného tendra zakončeného predajom podniku úspešnému záujemcovi.

Z ostatných spomeňme konkurz na poprednú slovenskú petrochemickú spoločnosť Petrochema, a.s. a konkurz developerskej spoločnosti ORCO Blumentálska a.s.. Okrem konkurzov participoval JUDr. Duračinský na veľkých reštrukturalizačných projektoch ako reštrukturalizácia najväčšej špedičnej spoločnosti zameriavajúcej sa na tranzit oceľových výrobkov v strednej Európe STEEL TRANS s.r.o., ktorá je v súčasnosti jednou z najväčších úspešne ukončených reštrukturalizácií v Slovenskej republike alebo reštrukturalizácia spoločnosti BRC Property, a.s., ktorá vyvrcholila predajom štvorhviezdičkového hotela v centre Bratislavy v rámci medzinárodného tendra.

Pred založením spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. pôsobil Miroslav Duračinský na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky najskôr ako asistent štátnej tajomníčky a neskôr na odbore obchodného a exekučného práva, kde dohliadal na aplikáciu novoprijatého zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. JUDr. Duračinský pravidelne prednáša na odborných podujatiach venovaných problematike insolvenčného práva a je členom medzinárodnej organizácie INSOL Europe.

Vzdelanie:

2008
Zapísaný v zozname správcov pod značkou S1228
2007
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, získaný titul “doktor práv – v skratke: JUDr.”
2000/2005
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Právna prax:

2008/2011
HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o.
2007/2008
Advokátska kancelária JUDr. Matúša Boľoša
2005/2007
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Jazykové znalosti:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk