Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Oddlženie

Konanie o oddlžení je dvojstupňovým konaním, ktoré môže nasledovať až po skončení konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka, ktorým je fyzická osoba.

Výsledkom konkurzného konania po speňažení dlžníkovho majetku, z ktorého výťažok je väčšinou nižší ako suma zistených pohľadávok, je možnosť veriteľov vymáhať svoje neuspokojené pohľadávky do smrti fyzickej osoby. Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ZKR ) zaviedol pre dlžníka možnosť prostredníctvom konania o oddlžení dosiahnuť nevymáhateľnosť pohľadávok veriteľov, ktoré neboli uspokojené v predchádzajúcom konkurznom konaní. Konanie o oddlžení sa môže začať len na návrh dlžníka.

Návrh musí byť podaný najneskôr do zrušenia konkurzného konania. Z odôvodnenia návrhu musí byť zrejmý poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie pohľadávok svojich veriteľov. Súd môže návrh na oddlženie zamietnuť v prípade, ak si dlžník riadne počas konkurzného konania neplnil svoje povinnosti ustanovené v ZKR a v prípade, ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku dlžníka. Súd povolí oddlženie uznesením, v ktorom bude určený správca, rozsah právnych úkonov, ktoré podliehajú súhlasu správcu a sumu peňažných prostriedkov, ktorú musí dlžník poskytnúť správcovi na konci skúšobného obdobia. Skúšobné obdobie trvá 3 roky.

Pri určení sumy peňažných prostriedkov, ktoré má dlžník uhradiť na konci skúšobného obdobia bude rozhodnutie príslušného súdu vychádzať najmä z výšky neuspokojených pohľadávok veriteľov v predchádzajúcom konkurznom konaní a od ekonomických možností dlžníka. Ak v priebehu skúšobného obdobia nedošlo k zrušeniu skúšobného obdobia, napríklad pre závažné a opakované porušenie ZKR dlžníkom, rozhodne súd o oddlžení dlžníka. Následkom rozhodnutia súdu o oddlžení je nevymáhateľnosť pohľadávok, ktoré neboli uspokojené počas konkurzného konania.