Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Konkurzy

Konkurzné konanie je osobitným druhom civilného konania, v ktorom si veritelia uplatňujú pohľadávky proti dlžníkovi, ktorý je v úpadku.

Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ZKR ) je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený. ZKR ďalej definuje ako platobne neschopného toho, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je podnikateľ, ktorý má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku, pričom spôsob stanovenia hodnoty záväzkov a hodnoty majetku bližšie upravuje ZKR. Pre konkurzné konanie je nevyhnutná pluralita veriteľov, zákon vyžaduje minimálny počet dvoch veriteľov. Individuálny veriteľ je oprávnený vymáhať svoju pohľadávku žalobou v súdnom konaní, a v prípade jej priznania vykonateľným súdnym rozhodnutím má veriteľ právo domáhať sa plnenia svojej pohľadávky formou exekúcie. Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná osoba, ak to ustanovuje ZKR. Dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku.

Konkurzne konanie možno rozdeliť na nasledujúce štádia:

  • štádium od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu do začatia konkurzného konania
  • štádium od začatia konkurzného konania do vyhlásenia konkurzu
  • štádium od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov
  • štádium od konania prvej schôdze veriteľov do zrušenia konkurzu

Nie všetky konkurzné konania prejdú všetkými štádiami, príkladom je v zrušenie konkurzného konania pre nedostatok majetku.

Cieľom konkurzného konania je maximálne možné uspokojenie veriteľov v čo najkratšom čase po vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka. Výsledkom konkurzného konania je speňaženie celého majetku dlžníka a následný zánik dlžníka v prípade, ak nedôjde speňaženiu majetku dlžníka formou predaja podniku.