Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Služby

Konkurzy

Konkurzné konanie je osobitným druhom civilného konania, v ktorom si veritelia uplatňujú pohľadávky proti dlžníkovi, ktorý je v úpadku.

Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ZKR ) je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený.

viac o Konkurzoch

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizačné konanie je osobitným druhom civilného konania, ktoré sa v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže začať len na návrh.

Návrh na povolenie reštrukturalizácie je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ. Dlžník je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a správca v reštrukturaliz. posudku, nie staršom ako 30 dní, reštrukturalizáciu odporučil.

viac o Reštrukturalizácií

Oddlženie

Konanie o oddlžení je dvojstupňovým konaním, ktoré môže nasledovať až po skončení konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka, ktorým je fyzická osoba.

Výsledkom konkurzného konania po speňažení dlžníkovho majetku, z ktorého výťažok je väčšinou nižší ako suma zistených pohľadávok, je možnosť veriteľov vymáhať svoje neuspokojené pohľadávky do smrti fyzickej osoby.

viac o Oddlženií