Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť ponúka svoje služby v oblasti riešenia insolvencie pre širokú škálu klientov z rôznych sektorov slovenského hospodárstva tak v postavení dlžníkov ako aj veriteľov. História našej spoločnosti siaha do roku 2008, čo ju radí medzi najstaršie správcovské spoločnosti na území Slovenskej republiky. Postupne k prvej kancelárii v Banskej Bystrici pribudli kancelárie v Trenčíne, Žiline, Nitre, Prešove, Košiciach, Bratislave a Trnave, čím naša spoločnosť splnila svoj prvotný cieľ vykonávať svoju činnosť v obvode každého konkurzného súdu na Slovensku.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. je rýchlo rastúcou správcovskou spoločnosťou, ktorá napriek tomu, že bola založená len v roku 2008 disponuje dostatočným personálnym zázemím a bohatými skúsenosťami z oblasti insolvenčného práva, vďaka čomu je pripravená zvládnuť výkon funkcie správcu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v akomkoľvek rozsiahlom, konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní.

decor1Počas svojej činnosti vykonávala naša spoločnosť funkciu správcu v jedných z najväčších konkurzných a reštrukturalizačných konaniach na Slovensku. V rámci našich skúseností tak došlo k vyprofilovaniu vedúcich partnerov našej správcovskej spoločnosti, ktorí sú podporovaní širokým a odborne zdatným tímom právnych a ekonomických poradcov, ktorí disponujú bohatými znalosťami insolvenčného práva, ktoré majú dosah na priebeh insolvenčných konaní, vďaka čomu je naša spoločnosť pripravená profesionálne vykonávať funkciu správcu v konkurze alebo počas reštrukturalizácie. Naša spoločnosť vykonáva správcovskú činnosť v insolvenčných konaniach na majetok subjektov z rôznych sektorov slovenského hospodárstva, pričom, čo do počtu prebiehajúcich konaní ako aj hodnoty majetku zapísaného do súpisu, patrí medzi lídrov v oblasti insolvenčného práva v Slovenskej republike.