Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

SLOVAKIA STEEL MILLS
Akvizícia oceliarne v konkurznom konaní

Spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS, a. s. (ďalej SSM, a.s.) bola založená v roku 2007 s cieľom naprojektovať, postaviť, uviesť do prevádzky a úspešne spustiť oceliareň a valcovňu v Strážskom. Manažment našej spoločnosti tvoria kvalitní odborníci s dlhodobými skúsenosťami v oceliarenstve. Cieľom spoločnosti SSM, a.s. je výroba vysokokvalitných oceľových produktov pri dodržiavaní princípov „lean steel production“. Našu produkciu tvorí betonárska rebierková oceľ v tyčiach, vo zvitkoch a valcovaný drôt vo zvitkoch. V súčasnosti zamestnávame 480 zamestnancov vo výrobe a administratíve.

Technologický koncept použitého zariadenia je klasifikovaný ako „minioceliareň“.

Základom technológie je výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci zo železného šrotu. Tekutá oceľ je následne legovaná v panvovej peci, kontinuálne odlievaná do oceľových sochorov a valcovaná za tepla na stavebnú rebierkovú oceľ v tyčiach a zvitkoch, taktiež vyrábame za tepla valcovaný hladký drôt vo zvitkoch.

Kontaktné údaje

Miroslav Duračinský
Správca konkurznej podstaty  
office@ssr.sk

Michal Kviečinský
MiddleCap Partners
info@middlecap.sk

 

Pre viac informácií  – stiahnite priložené pdf.

Produkty oceliarneprodukty

Minioceliareň bola projektovaná na báze 2 stupňového výrobného procesu. Primárnym procesom bola výroba ocele s výstupným produktom – oceľovými sochormi. Na oceliarsku výrobu nadväzovala valcovňa so širokým produktovým portfóliom.

Lokalita oceliarne lokalita

Upozornenie:
Prijatie tohto Teasera akoukoľvek stranou, žiadne informácie obsiahnuté v ňom, spojené s ním, alebo následne komunikované akejkoľvek strane, nie je možné považovať ako investičné odporú-čanie. Nepreberáme žiadne záväzky za potenciálne straty, ktoré by mohli vzniknúť ako výsledok akejkoľvek investície. Každá strana by mala realizovať svoje vlastné overenie informácií alebo skutočností a vykonať svoje vlastné vyhodnotenie alebo vyhodnotenie v súčinnosti so svojími vlastnými profesionálnymi poradcami.